Boekprensintaasje

Yn gearwurking mei Stichting Monumintenbehâld Dongeradiel is op sneontemoanne 9 novimber it iepenloftspulbarren “Riemck fan Ropta” offisjeel útein set mei in boekprensintaasje – yn de âlde mûne fan Ropta. Stichting Iepenloftspul Mitselwier hat op dizze moanne it skript yn boekfoarm oanbean oan skriuwster Baukje fan Hijum en regisseur Atsje Lettinga.